X
تبلیغات
کلاس من

 برای فعال کردن کلاس درس انشاء اولین قدم ایجاد انگیزه نوشتن در دانش آموزان می باشد. برای پرورش استعدادهای عام وبرای آموزش نوشتن یا آموزش انشاء باید شیوه هایی در پیش گرفت که مناسب ودر خور مخاطبان باشد. یکی از آن شیوه ها این است که بتوانیم در دانش آموزان خود «انگیزه نوشتن» ایجاد کنیم واین نخستین ومهمترین گام است.

گام اول: برخی از شیوه های ایجاد انگیزه:

v      توجیه ارزش واهمیت نوشتن: در جلسات اول نگارش وانشا نویسی،باید درباره ی اهمیت وارزش وضرورت نوشتن برای مخاطبان گفته شود. باید دانش آموزان تفهیم شوند که یک تفاوت اساسی وعمده ی انسان با دیگر موجودات زنده، برخورداری از قوه ی شگفت انگیز نطق وسخن گویی است.

v      آغاز هر کاری ،مهمترین وحسا سترین مرحله آن است: کاری که با روش صحیح ومناسب  آغاز شودبه خوبی نیز ادامه می یابد. اما اگر آغاز کار مناسب نباشد، بدون تردید در ادامه آن دچار مشکلات خواهیم شد.شروع انشا نویسی باید به گونه ای باشد که دانش آموزان از اهداف آگاهی نیابند. مرحله ای از انشا نویسی را در سالهای اول ودوم همه دانش آموزان _ ناخود آگاه_ طی می کنند وآن جمله سازی با کلمات است. نوشتن جمله های پیوسته را نیز طبعاً با استفاده از محسوسات باید آغاز کرد وکم کم دانش آموزان را به نوشتن آنچه در ذهن دارند  سوق داد. یعنی در آغاز از دانش آموزان خواسته می شود که بر اساس آنچه می بینند بنویسند ودر مرحله بعد بر اساس آنچه می دانند.

v      خواندن نمونه های خوب از شعر ونثر در کلاس: برای الگو دهی به دانش آموزان از شیوه های دیگر ایجاد انگیزه می توان به تقویت کتابخانه های مدارس،برگزاری مسابقات مقاله نویسی وقصه گویی ، تأکید برنوشتن فی البداهه و... را نام برد.

گام دوم : پردازش قدرت تفکر:

    انشا فرزند تفکر محسوب می شود.کسی که بتواند ذهن خودش را متوجه فکر بکند او خواهد نوشت وحتماً هم خواهد نوشت. تفکر مسئله ای آموختنی است، معلم انشا تا حدی کارش آموختن اندیشیدن به دانش آموزان است وبه دانش آموز می آموزد که چگونه بعدهای اساسی تفکر[1] را در درونش فراهم کنند.

     اگر معلمان جامعه به تفکر خلاق ومنطقی وانتقاد گر معتقد ومتعصب بوده ودر پی اعمال این تفکر باشند، بالطبع باعث انتقال به افراد تحت آموزش خود شده،آنان نیز به صورت نسبی به این گونه اندیشیدن مسلح می شوند.

      اظهار نظر شنوندگان در ساعت انشا پس از مطالعه وقرائت نگارنده ی انشا در مورد نقاط قوت وضعف از عوامل مهمی است که می تواند،کلاس را فعال واز حالت بی تفاوتی خارج سازد وتصحیح آرائ ونتیجه گیری نهایی توسط معلم وبها دادن به نظرات،عامل مهمی در جهت علاقمندی فراگیران می باشد.

      امروزه تحقیقات انجام شده نشان می دهد که خلاقیت ونوآوری امری ارثی وذاتی نبوده وقابل تحصیل وکسبی است. لذا با برنامه ریزی دقیق وآموزش صحیح می توان به آن دست یافت. دادن میدان بیشتر برای نوشتن وابراز ایده ها از طریق تشویق وهمیاری واستفاده از مطالعه وکتابخوانی در ساعات مربوطه وفریضه داشتن آن به صورت قلبی ویقین به این امر کمک می کند.موانعی که سر راه

بهبود وشکوفایی تفکر خلاق هستند از جمله امکانات آموزشی وکمک آموزشی،محیطی(خانوادگی

وآموزشی)و... باید برطرف شوند. دردرس انشا می توان از منطق،قیاس وتمثیل بهره برد،تا فرد با ابزار مورد دسترس به ابداع وخلق اندیشه ها دست یافته ودر جهت تکمیل واستمرار آن بکوشد.

گام سوم: استفاده کردن از روشهای فعال تدریس:

     رسیدن به اهداف موجود در گامهای اول ودوم همراه با گام سوم وبه صورت فرآیندی در این گام به دست می آید.

روشهای فعال تدریس چیبست؟

    روش تدریس فعال روشی است که این روش برای تحقق اهداف آموزشی فراگیران محور فعالیت می باشند ومعلم نقش ناظر وراهنما را ایفا می کند وهماهنگی لازم را به عمل می آورد که شاگردان به صورت انفرادی یا گروهی به فعالیت بپردازند.

     تدریسی که در آن بر فعالیت شاگرد تأکید گردد تدریس فعال نامیده می شود. روش فعال روشی است که در آن دانش آموزان در جریان یاددهی یادگیری نقش فعالی بر عهده دارند به بحث می پردازند.(حسن ملکی1386)

     روشهای فعال انواع بسیاری دارند که با توجه به موضوع انشا وماهیت درس انشاء می توان از آنها بهره گرفت. مثلاً می توان از روشهای کارت های احساسی، بارش مغزی،ایفای نقش،بدیعه پردازی و... استفاده کرد. در ادامه توضیحاتی در مورد روش بارش مغزی وروش بدیعه پردازی می آید.

روش بارش مغزی:

    شیوه ی اجرا: معلم موضوع انشا را تعیین می کند،بعد از دانش آموزان می خواهد تا کلماتی که با توجه به موضوع انشا به ذهن آنها می رسد یادداشت کنند،سپس از هر کلمه جمله ای بسازند با این شرط که ازکلمه من استفاده ی زیادی نکنند،بعد جمله های ساخته شده را در کنار هم گذاشته ومتن انشا را کامل کنند.

روش بدیعه پردازی:

   مراحل اجرا:

1-    شرایط موجود: معلم از دانش آموزان می خواهد که به توصیف وتشریح شرایط حاضر یا موجود بپردازند.

2-    قیاس مستقیم:معلم از دانش آموزان می خواهد که قیاسهای مستقیمی را پیشنهاد ویکی را انتخاب کنند.

3-    قیاس شخصی: در مرحله سوم دانش آموزان پس از دریافت اطلاعات از معلم ترغیب می گردند که از قیاس مستقیم مرحله دوم،قیاس شخصی بسازند.

4-    تعارض فشرده: در این مرحله معلم از دانش آموزان می خواهد که بر اساس توصیفهای استعاری مرحله دوم وسوم ،چند تعارض فشرده را ارائه کنند. سپس از میان چند تعارض یکی را انتخاب کنند.

5-    قیاس مستقیم: معلم از دانش آموزان می خواهد که قیاس مستقیمی دیگر را بر اساس تعارض های فشرده ای که درمرحله چهارم ارائه شده انتخاب کنند.

6-    بررسی دوباره تکلیف نخست: معلم دانش آموزان را وادار می کند تا به تکلیف نخست برگردند وآخرین قیاس خود را ارائه دهند.

   روش تدریس درس انشا با استفاده از روش بدیعه پردازی:

1-    معلم موضوع انشا را (برای مثال تکنولوژی چه نقشی در زندگی انسان دارد) انتخاب می کند واز دانش آموزان می خواهد تعریفی برای تکنولوژی ارائه دهند وآن تعاریف را پای تابلو می نویسد.

2-    معلم از دانش آموزان قیاسهای مستقیمی می خواهد وآنها را پای تابلو می نویسد.برخی از قیاسها عبارتند از : تکنولوژی یک قطعه نان است،تکنولوژی مایه ی حیات است.سپس انتخابی از بهترین قیاسها صورت می گیرد .وتوضیحاتی در مورد آنها ارائه می گردد. مثلاً قیاس مستقیم انتخابی این مرحله،تکنولوژی یک قطعه نان است.

3-    معلم از دانش آموزان می خواهد قیاس شخصی درباره ی قیاس مستقیم مرحله2 بسازند. اوتأکید می کند که در قیاس باید یک احساس نزدیکی زیاد با موضوع مورد مقایسه ایجاد شود.برخی قیاسهای شخصی ارائه شده از سوی دانش آموزان:   1- اگر از من استفاده نشود کپک می زنم.

                                                                             2- دلم می خواهد در دهان هر کسی بروم.

4-    معلم از دانش آموزان می خواهد بر اساس قیاس های مستقیم مرحله ی دوم وسوم تعارض فشرده را ارائه دهند.مثلاً: - رها و در زنجیرم(از قیاس مستقیم)

   - مضر وسود بخش هستم.(از قیاس شخصی)           

     دانش آموزان از میان تعارض های فشرده ارائه شده تعارض فشرده ی رها و در زنجیر را انتخاب می کنند.

   5- معلم دانش آموزان را ترغیب می کند قیاس مستقیم دیگری را شکل دهند. این قیاس باید براساس تعارض فشرده ی مرحله پیشین باشد.نمونه: 1- زندگی بخش ورها

    2- در زنجیر ومضر

  6- معلم به دانش آموزان یادآوری می کند تکلیف اساسی که داشتند را – نوشتن انشایی با عنوان (تکنولوژی آموزشی چه نقشی در زندگی انسان دارد؟) – با استفاده از انواع قیاس هایی که درباره ی تکنولوژی ارائه داده اند،بیابند. معلم اشاره می کند که اگر قیاسها را از قیاس مستقیم تا تعارض فشرده به صورت مستقیم به کار برند،انشایی که تنظیم می کنند،بسیار مطلوب خواهد بود. با استفاده ا زقیاس هایی که انجام گرفته است،نوشته ی شما مطلوبیت خاصی خواهد داشت وخوانندگان وشنوندگان انشا به عمق فعالیت خلاقانه شما در جریان نگارش پی خواهند برد.

 برخی دیگر از فعالیت ها برای فعال کردن کلاس انشا:

1-    نمایش فیلم ونقد آن

2-راه اندازی بحث های آزاد یا دارای جهت در کلاس

3-    توصیف دوستان صمیمی از همه ی ابعاد

4-    برای تقویت بیان کتبی باید از ساده نویسی شروع کرد یعنی ابتدا موضوع های ساده وملموس برای آنها طرح شوند.

5-    طرح چند سؤال پیرامون یک موضوع وپاسخ به آنها

6-    تشریح ضرب المثل وغیره

7-    طرح کردن یک مسأله در کلاس برای پرورش تفکر خلاق

8-    نقد انشاهای دانش آموزان توسط خود ودیگران

و...

ولی همه ی این گام های اساسی برای فعال سازی نیازمند معلمانی است که دانش پایه ی لازم را جهت نوشتن داشته باشندومهارتهای لازم وضروری را برای اجرای روش های فعال دارا باشند وهمچنین زمان لازم از طریق اختصاص دادن زمان بیشتر به درس پر اهمیت انشا صورت گیرد.

     

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در یکشنبه بیست و یکم فروردین 1390 و ساعت 22:13 |

 

 

1- روش آزمون – مطالعه – آزمون

در این روش در ابتدا یک متن را به عنوان دیکته برای دانش آموزان می خوانیم و بعد از تصحیح آن را به دانش آموزان باز می گردانیم سپس دانش آموزان تا جلسه بعدی املا صحیح کلمات غلط موجود در املا خود را تمرین می کنند. در جلسه بعد ار آن متن دوباره دیکته گفته می شود که معمولا بدون غلط و یا با غلط های محدودی همراه است.

البته باید توجه داشت که متن دوم را با کمک کلماتی از متن اول که از ارزش املایی بر خوردارند( اما در قالب جملات جدید) می توان تهیه نمود تا میزان پیشرفت دانش آموزان در زمینه حافظه دیداری هم سنجیده شود.

2- روش مطالعه و آزمون

ابتدا درس یا درسهای جهت گفتن از دیکته انتخاب می شود و دانش آموزان روی لغات مشکل آن به صورت دیکته پای تخته و تکالیفی نظیر نوشتن کلمات با حروف رنگی و ............... تمرین می کنند سپس از آن درس یا درسها دیکته گفته می شود که البته بهتر است متن دقیقا مانند کتاب نباشد.

3- روش نمایش:

به منظور تقویت بیشتر حافظه دیداری در رابطه با آموزش حروف هم صدا مانند(ص- ث- س ) ابتدا لغات مورد نظر را روی طلقهای شفاف می نویسیم سپس آنها را با استفاده از اورهد روی پرده نمایش میدهیم مثلا کلمه(( صابون)) سپس روی حرف (ص) را می پوشانیم و از دانش آموزان می خواهیم یکی از سه حرف (س، ث، ص) را انتخاب کرده و کلمه را کامل کنند . سپس کلمه را کامل نشان می دهیم تا اگر غلط حدس زده بودند آن را اصلاح کنند و درستش را کنارش بنویسید . از این روش به هنگام دیکته پای تخته ای هم می توان استفاده کرد وجود دستگاه اورهد الزامی نیست.

دانش آموزان ابتدا کلمه را در دفتر خود بنویسید بعد به تخته نگاه کنند و در صورت اشتباه درست آن را بالای کلمه بنویسند.

4- روش تصحیح انفرادی :

 به دانش آموز دیکته گفته می شود به عنوان تکلیف منزل از او خواسته می شود دیکته خود را با استفاده از کتاب تصحیح کند و از این طریق متوجه غلطهایش می شود و آنها را تمرین کند.

5- روش چند حسی:

در این روش چند حس بینایی - شنوایی- لامسه به کمک یادگیری املا کلمه مورد نظر می آیند . این روش بیشتر قبل از دیکته به منظور تمرین کلمات مشکل درس به کار گرفته می شود.

الف) از دانش آموز خواسته می شود با دقت به کلمه ی مورد نظر ( این کلمه از متن دیکته ای که بعداًَ گفته خواهد شد انتخاب می شود) که پای تابلو نوشته شده نگاه کند.

ب) آن را بخوانند و کلمه مورد نظر را در هوا به صورت ذهنی و با استفاده از انگشت خود بنویسد.

ج) سپس آن را در جمله ای مناسب به کار برد . از این طریق معنای کلمه را بهتر درک می کند.

و) کلمه را از پای تابلو پاک کرده و به آنها فرصت می دهیم تا کلمه را بدون خطا از روی حافظه بنویسند.

د) کلمه را روی تابلو نوشته تا دانش آموزان آنها را با هم مطابقت دهد و به درستی یا نادرستی نوشته خود پی ببرد . حرفی از کلمه را که از ارزش املای برخوردار است قرمز نوشته و پای تابلو می نوسیم مانند ص در تصمیم . از این روش به عنوان یک تمرین و تکلیف هم جهت تقویت حافظه دیداری دانش آموزان می توان استفاده نمود.

6- کاربرد جمله سازی در زنگ املاء: آموزگار 20 جمله از 5 درس را که دارای اهمیت هستند انتخاب کرده و در هر جمله جای یک کلمه با ارزش املایی خالی گذاشته می شود تا دانش آموزان به تکمیل آن بپردازند.

 (( بارم هر کلمه یک نمره است))

1- خورشید به قله ی .............................. نزدیک می شد.

7-آشنا کردن دانش آموزان با متن املاء:

به منظور یاد آوری شکل کلمه های خوانده شده لازم است قبل از نوشتن املاء آموزگار یک بار آن متن را از اول تا آخر بخواند و شاگردان به این امر عادت داده شوند که شکل کلی کلمه های خوانده شده را در ذهن خود مجسم کنند و آنها را به یاد آورند و گاهی هنگام خواندن متن املا آموزگار به شاگردان اجازه دهد که بگویند نوشتن چه کلمه ای را نمی توانند و معلم راجع به آن کلمه توضیح آموزشی بدهد تا دانش آموزان بدهد تا دانش آموزان شکل نوشتاری کلمه ی مورد نظر را یاد آمورند ، از این طریق ، شکل کلمه در ذهن شاگرد بیشتر تثبیت می گردد و یاد گیری عمیق تر می شود.  

 

 نحوه قرائت املاء در کلاس

 

هنگام قرائت املاء باید به نکات زیر توجه شود.

1- از تمام درسهای کتاب فارسی ، اعم از شعر و غیر شعر باید املاء گفته شود ولی مقدار و زمان آن نباید از حد معینی تجاوز کند.

2- آموزگار باید با توجه به هدفهایی که برای گفتن هر متن املا دارد، متن و مقدار آن را از قبل مشخص کند.

3- هر کلمه یا عبارت فقط یک یا دو بار گفته شود و دانش آموزان باید عادت کنند با گوش دادن به صدای آموزگار شکل کلی نوشتن کلمه را در ذهن خود پیدا و آن را زیر لب زمزمه کنند و بنویسند.

4- سرعت گفتن املای کلمه با توان نوشتن دانش آموزان متناسب باشد.

5- حرکت کردن آموزگار در هنگام گفتن املاء نباید باعث حواس پرتی دانش آموزان شود

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در سه شنبه شانزدهم فروردین 1390 و ساعت 22:51 |

 

 

علل ضعف دانش آموزان در درس دیکته

 

 

1 - به علت اینکه مفهوم کلمه را نمی فهند یا قبلا نفهمییده اندآنرا درست نمی نویسید.

 2 – کلمات از جانب معلم درست تلفظ نمی شود(آموزشی)

3 – دانش آموزان هنگام نوشتن دیکته کلمات را تکرار و هجی میکند(دقت)

4 –وجود نقص شنوایی در برخی از دانش آموزان در هنگام نوشتن املا و بی خبری معلم از وجود این نقص باعث می شود بعضی از کلمات را جا می اندازد یا از کلاس عقب میافتد(حافظه شنوا یی –حساسیت شنوایی)

5 – به علت کمبود فضای آموزشی و کمبود میز و نیمکت دا نش آموزان در اثرخستگی ودرست نشیدن کلمات را غلط می نویسید 0 (آموزشی)

6 – متناسب نبودن متن دیکته از نظر(کمیت و مقدا ر) با سن پا یه تحصیلی آنان باعث می شود دانش آموزان بعد از نوشتن مقداری ا زآن خسته شوند و غلط نویسی آغاز می گر دد.(آموزشی)

7 – در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشکلات روانی هنگام نو شتن دیکته  در افکار خود غو طه ور می شوند  و از نوشتن باز می مانند0

8  - وجود حروف هم صدا در ادبیات فا رسی مانند (ص-ث-س)

9 – تند گفته شدن دیکته از سوی  معلم باعث خستگی وکم شدن دقت در دانش آموزان می گردد.

10 – ضعف درمهارتهای حرکتی (نارسا نویسی) – بیقراری و تند خویی – خطا د رادراک بصری حروف (حافظه دیداری )- فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب در هنگام تعلیم نوشتن نشناختن حروف و قوائد نوشتن توسط دانش آموزان نداشتن تمرین لازم و کافی برای نوشتن املا خود می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر در کسب مهارت نوشتن می شود .

انواع اشکالات موجود در دیکته دانش آوزان را پس از تجربه و تحلیل می توان به دو گرو طبقه بندی کرد. یک گروه از اشکالات به مشکلات آموزشی مربوط هستند و از طریق روش تدریس می توان حل کرد و گروه دیگر را از طریق تمرینهای خاصی که می توان به جای رو نویسی های معمول در مدارس در نظر گرفت تا ضمن جلوگیری از هدر رفتن وقت و استعداد دانش آموزان در برطرف کردن اشکالات دیکته بسیار موثر باشند.

***

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در سه شنبه شانزدهم فروردین 1390 و ساعت 22:38 |

 نام:

نام خانوادگي:

نام پدر:

پايه

به نام پروردگار دانا و توانا

اداره آموزش وپرورش ناحيه 4

كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

دبستان اشرفي اصفهاني

نام درس:   علوم                  نام اموزگار:

 

تاريخ: 23/10/89             زمان: 60 دقيقه

             

1

جانوران هنگام تنفس ..............................  از شش های خود خارج می کنند. 

الف) اکسیژن                    ب)کربن دی اکسید                ج) هوا                د)کربن

بارم

5/0

2

سبزی رنگ برگ به سبب وجود ماده ای به نام.....................است.

الف) سلول                     ب) اکسیژن                ج) آوند                   د)سبزینه

5/0

3

کدام مورد مخلوط است؟

الف) نشاسته وآب          ب) جوهروآب             ج) سرکه وآب                د) سرکه وآب لیمو

5/0

4

بهترین زمان برای ازبین بردن آفتها کدام مرحله است؟

الف) مرحله نوزادی            ب) تخم                ج) پیله                    د) حشره بالغ

 

5

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

الف) واحد ساختمانی بدن موجودات زنده.......................نام دارد.

ب) کشاورزی یعنی پرورش.......................................................

ج) فراوان ترین جانوران روی زمین..................................... هستند.

د) .....................................  یک حشره مفید است.

 

 

2

6

صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.                              صحیح             غلط

الف) همه موجوات زنده وغیرزنده رشد می کنند.

ب) صدف جزء خارتنان است.

ج) هوای اطراف ما یک مخلوط بسیار مهم است.

د) محل غذا سازی گیاه برگ است.

 

 

 

2

7

قسمت های اصلی یک سلول را نام ببرید؟

 

 

 

5/1

8

هرکدام از کلمات زیر را در یک سطر توضیح دهید.

انگل:

بازتابش:

آوند:

 

5/1

9

گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیازدارند؟

 

 

 

 

1

10

کرمک چیست؟

 

 

 

1

 

11

برای جلوگیری از انتشار کرم کدو چه کارهایی باید انجام دهیم؟ (2 مورد)

 

 

 

1

12

 

 

اگر یک زمین کشاورزی به شما بدهند تا گندم بکارید مراحل کارخود را بنویسید.

1-...............................................................   3-.................................................................

2-...............................................................   4-.................................................................

 

2

 

13

کوره آفتابی چه فایده هایی دارد؟(2 مورد)

 

1

14

انواع محلول ها را با مثال نام ببرید؟

 

 

 

1

15

دانشمندان برای ازبین بردن آفت ها چه راهی را پیشنهاد می کنند؟

 

 

 

1

16

درمحل های زیر از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟

کوره آفتابی:............................................................. دستشویی:...............................................

سرپیچ جاده ها:........................................................  چراغ اتومبیل:.......................................

 

 

2

17

علف های هرز چیست؟

 

 

1


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در جمعه یکم بهمن 1389 و ساعت 23:14 |

 نام:

نام خانوادگي:

نام پدر:

پايه :

به نام پروردگار دانا و توانا

اداره آموزش وپرورش ناحيه 4

كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

دبستان اشرفي اصفهاني

نام درس:  ریاضی       نام اموزگار:

 

تاريخ: 23/10/89             زمان: 60 دقيقه

             

 

1

درکدامیک از اعداد زیر دهگان هزار 4 است.        

الف)76435                    ب)542008                     ج) 713246                  د)436105

بارم

5/0

2

دوخط که زاویه ی بین آنها راست باشد دوخط............................... نامیده می شود.

الف) متقاطع                      ب)موازی                ج) شکسته                    د)عمودبرهم

5/0

3

مثلثی که یکی از زاویه های آن قائمه باشد چه نام دارد؟

الف) قائم الزاویه              ب) متساوی الاضلاع              ج) متساوی الساقین            د) ذوزنقه

5/0

4

کوچکترین عددی که با رقم های (2و0و8و5و9) می توان نوشت کدام است؟

الف) 28059              ب) 25809                      ج) 20589                  د)52089

5/0

4

جاهای خالی را با کلمات مناسب پرکنید.

الف) ضلع روبروی زاویه ی قائمه...................................نام دارد.

ب) کوتاه ترین فاصله ی نقطه از خط برابراست با ....................................

ج) نقطه مشترک دونیم خط .......................................زاویه نام دارد.

د) برای تشخیص زاویه ی راست از ......................................استفاده می کنیم.

 

 

2

6

با توجه به شکل مقابل به سوالات جواب دهید.                                                     و                ه

الف) یک زاویه باز نام ببرید.                                                           ل                     

ب) یک پاره خط نام ببرید.

ج) دونیم خط نام ببرید.

د) (وک) بر (ج ی) ................... است.                                       ج                            ک                  ی

 

 

2

7

برای عبارت زیر یک شکل بکشید وطرف دوم تساوی را بنویسید.

=(3+5)×4

 

 

 

 

5/1

8

با حروف یا رقم بنویسید.

بیست وهشت میلیون و دویست وسی وپنج هزاروسی ..........................................

 

568002343....................................................................................................

 

 

 

1

 

 

9

برای عبارت زیر یک مسأله بسازید وحاصل آن را به دست آورید.

=(230+120)-850

 

 

 

 

2

 

10

یک پاره خط به طول 4 سانتی متربکشید وعمود منصف آن را رسم کنید.

 

 

 

 

1

 

11

کشاورز 509 کیلوگرم گندم داشت. اگر گندم ها را کیلویی 320 تومان بفروشید بابت فروش گندم  چقدر دریافت می کند؟

 

 

 

1

 

 

12

درجاهای خالی عدد مناسب بنویس.

                                                                                                         .........×(5×........)= (3×5)×6

..........×26=(2+30)×26

800=.............×8

 

 

2

 

13

ضرب کنید.                                                            38                                 635

                    = 500× 734                                      24×                               47×  

                    =6×28                                                                                

 

 

 

2

 

 

14

یک زاویه راست بکشید ونیم ساز آن را رسم کنید.

 

 

 

 

1

 

15

یک تابلوسازی درهمدان در8 روز 72 جعبه بلور ساخته است . او هرروز چند جعبه بلور ساخته است؟

 

 

 

 

1

 

 

16

با توجه به عدد 4325971 به سوالات پاسخ دهید.

الف) این عدد چند رقمی است؟.............

ب) کدام رقم کمترین ارزش مکانی رادارد؟.............

ج) رقم های طبقه هزار آن چند است؟.......................

 

 

5/1


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در جمعه یکم بهمن 1389 و ساعت 23:3 |

 نام:

نام خانوادگي:

نام پدر:

پايه

به نام پروردگار دانا و توانا

اداره آموزش وپرورش ناحيه 4

كارشناسي سنجش و ارزشيابي تحصيلي

دبستان اشرفي اصفهاني

نام درس: املاء               نام اموزگار:

 

تاريخ: 23/10/89             زمان: 60 دقيقه

             

 

ماهرسال درمحرم ، به یادآوری رویدادهای کربلا می پردازیم ومی کوشیم تا راه امام حسین (ع)  را بهتر بشناسیم . هم چنین می کوشیم دراین راه قدم برداریم تا به سربلندی ، آزادی ورستگاری برسیم.

وقتی پدر فهمید که قانون همه فکرم را به خود مشغول کرده است ، خندید وگفت :« قانون چیز خوبی است، چون برای ایجاد وحفظ عدالت لازم است.»

مردم به طرف شیرهای آب دویدند اما همه خیلی با دقت ، مقدارکمی آب برداشتند، چون می ترسیدند اگر صرفه جویی نکنند آب دوباره قهر کند  ودرلوله پنهان شود.

اگر دیگران نبودند ، هیچ کس شعر نمی سرود وقصه نمی گفت. کلمات زیبایی مانند دوستی ، مهربانی ، یاری وهدیه از لغت نامه ها پاک می شد.

تختی دردورانی که کشتی می گرفت، چند بار شکست خورد اما ناامید نشد. اوبه همه یاد داد که هرشکست می تواند مقدمه یک پیروزی بزرگ باشد ، زیرا می توان از آن درس گرفت وبرای پیروز شدن کوشید.

می دانیم که کودکان سرمایه های اصلی هرکشورند . آنان آینده ی کشور خودرا می سازند وسبب پیشرفت آن می شوند.

سرگذشت این انسان بزرگ وتوانا، پیوسته سرمشق کسانی است که بادست خالی وبا اعتماد به خود، با نیروی پشتکار واراده وصبر می خواهند کارهای بزرگی انجام دهند وبه مردم میهن خود خدمت کنند.

بارم

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در جمعه یکم بهمن 1389 و ساعت 21:56 |
 

مولفه های مدیریت یادگیری در کلاس درس

معلمان در کلاس ، با گروهی از دانش آموزان مواجه اند که تفاوت های فردی ، پیشینه ی تحصیلی متفاوت ، هوش و توانایی گوناگون و دامنه ای از انگیزه برای آموختن دارند . شاید مهم ترین وظیفه ی معلم در کلاس ، مدیریت یادگیری برای این طیف گسترده از دانش آموزان باشد . تحقق اهداف یادگیری در هر موضوعی ، مستلزم تلاش معلم برای هم تراز کردن دانش و اطلاعات ، توانایی و رغبت یادگیرندگان با موضوع های جدید و خلق یادگیری معنی دار است .

یادگیری معنی دار

اگر بخواهیم دانش آموزان را به سوی تجربه های یادگیری معنی دار سوق دهیم ، اول باید بدانیم یادگیری معنی دار چیست و چه ویژگی هایی دارد . سپس به گام های بعدی بپردازیم . در کتاب « خلق تجارب یادگیری معنی دار » (2003) ، طبقه بندی خاصی از این موضوع ارائه شده است . این تقسیم بندی با الهام از طبقه بندی معروف بلوم (1956) در خصوص یادگیری آمده است .

یادگیری معنی دار شش طبقه دارد :

1.     دانش بنیادی : عبارت است از مجموعه ای واقعیت ها ، اصول ، روابط و ... که محتوای یک دوره ی آموزشی را شامل می شوند. در واقع دانش بنیادی چیزی است که ما می خواهیم دانش آموزان آن را بفهمند و یاد بگیرند .

2.     کاربرد : عبارت است از آن چه دانش آموزان با دانش بنیادی انجام می دهند . این امر مستلزم داشتن مهارت فیزیکی ، حل مسئله و تصمیم گیری و تفکر خلاق است .

3.     تلفیق : عبارت است از توانایی دانش آموزان در تشخیص تشابهات یا تعامل عمیق موضوع های درسی و یا بین نظریه های مختلف ، روندهای تاریخی و ...

4.     ابعاد انسانی : عبارت است از آن چه دانش آموزان در خصوص خودشان و تعامل بین انسان ها ، زندگی اجتماعی ، جایگاه واقعی انسان و ... می آموزند .

5.     مراقبت : این طبقه به تغیر احساسات ، علاقه ها و یا ارزش های دانش آموزان در تعامل با موضوعات درسی می پردازد .

6.     یادگیری چگونه یادگرفتن ( یادگیری معنی دار ) : این یک واقعیت است که ما نمی توانیم همه چیز را به دانش آموزان یاد بدهیم ، بنابراین باید به آن ها بیاموزیم که چگونه خودشان یاد بگیرند .

این شش ویژگی در کنار هم یادگیری معنی دار را تشکیل می دهند . نگاهی گذرا به آن ها ، دشواری این کار را نشان می دهد . یادگیری معنی دار در یک جمله عبارت است از آن چه دانش آموزان به صورت اصولی می آموزند ، پایدار است ، توان استفاده از آن را در موقعیت های دیگر دارند و مبتنی بر ارزش های انسانی است .

عوامل محیطی ( موقعیتی )

تدریس در هر زمانی با محدویت های محیطی متفاوتی روبه رو است . ما در اینجا این محدودیت ها را « عوامل محیطی » می نامیم که شامل موارد زیر است :

·       بافت ویژه : هر برنامه ای ، در زمینه یا بافت ویژه ای رخ می دهد که فرآیند یادگیری را به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد .

·       انتظارات دیگران : این که مخاطبان چه انتظاری از یک دوره یا برنامه ی درسی دارند ، تا حدود زیادی یادگیری را تحت تاثیر قرار می دهد .

·       ماهیت موضوع : موضوعات یادگیری ، هر یک ماهیت خاصی دارد . توجه به این ماهیت ، در شکل گیری و یادگیری معنی دار ، نقشی اثرگذار دارد .

·       طبیعت دانش آموز : احساسات ، روابط ، شخصیت اجتماعی ، جایگاه اجتماعی و اقتصادی دانش آموز و آن چه با خود به محیط یادگیری می آورد ، عملکرد او را تحت تاثیر قرار می دهد .

·       طبیعت معلم : احساسات ، ارزش ها ، شخصیت ، رفتار و کردار معلم در یادگیری اثرگذار است .

اهداف یادگیری : ( آن چه از دانش آموز (یادگیرنده) انتظار داریم . )

یکی از اولین تصمیم هایی که در طراحی برنامه های درسی و یا برنامه های آموزشی اتخاذ می شود ، تدوین اهداف است که فعالیت های یادگیری ، سنجش و تدریس را جهت می دهد . در تدوین هدف ها ، بررسی ها و پژوهش های بسیاری مورد توجه است که مهم ترین آن ها طبقه بندی بلوم است و می تواند برای طراحی برنامه های درسی مورد نظر قرار گیرد . تدوین اهداف به دو صورت دقیق و روشن ، به معلم و دانش آموز کمک می کند راه خود را به سوی یادگیری معنی دار پیدا کنند . اگر اهداف خوب تدوین شوند ، راه دانش آموز در مدیریت آسان و سهل خواهد شد .

فعالیت های یادگیری : ( چگونه یاد بدهیم و یاد بگیریم )

فعالیت های یادگیری در واقع بیان کننده ی فرایندی هستند که در کلاس رخ می دهد . فعال بودن کلاس منوط به فعالیت مشترک دانش آموز و معلم است . به دست آوردن اطلاعات مناسب و کافی در هر موضوع و تبادل آن بین دانش آموز و معلم ، تجربه کردن و تعامل در یادگیری و اصلاح بر اساس بازخوردها می تواند ، محیط فعال یادگیری را به وجود آورد . بسیار مهم است که معلم انواع فعالیت های یادگیری را متناسب با موضوع ، بافت کلاس و شرایط دانش آموزان جست و جو کند و در کلاس به کار گیرد .

سنجش و بازخورد :

آخرین مولفه در هر محیط یادگیری معنی دار ، سنجش و بازخورد اصلاحی است . اصطلاح سنجش تربیتی ، فقط به نمره دهی و نمره گذاری و مقایسه ختم نمی شود . سنجش صحیح ، مبنایی است برای اصلاح فرایند یادگیری و دادن بازخورد منظم به سیستم . تکالیف واقعی ، معیار مشخص ، فرصت برای سنجش خود و بازخورد دوستانه ، می تواند در معنی داری یادگیری ، دانش آموز و معلم را یاری دهد .

محیط یادگیری ، محیطی تعاملی است

همه ی عناصر دخیل درفرایند یادگیری ، با هم در تعامل هستند . یادگیری معنی دار با تعامل بین دانش آموز ، معلم ، هدف ، محتوا ، فعالیت های یادگیری ، سنجش و ... شکل می گیرد . دشواری فرایند تربیت در این مهم نهفته است که نمی توان با اصلاح بخشی از فرایند یادگیری ، انتظار اصلاح کل آن و محصولی به نام یادگیری معنی دار را داشت . نظام یادگیری عناصری دارد که در صورت کارکرد صحیح و مثبت ، به یادگیری معنی دار خواهد انجامید . اگر چنین امری محقق شود ، نمی توان انتظار داشت معلم و یا دانش آموز ، به تنهایی آن را اصلاح کنند .

منبع : ماهنامه رشد تکنولوژی آموزشی – آذر 89


 

 

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در پنجشنبه سی ام دی 1389 و ساعت 21:36 |
هدف از نوشته ی حاضر پاسخگویی به یک سوال است:

وظیفه ی والدین در شروع فصل امتحانات چیست؟

۱-فضای آرام بخش«شورآفرین و اطمینان بخش بیافرینند.

۲-سامان بخشیدن به مسائل و مشکلات اقتصادی در ایام امتحانات.

۳-انعکاس تعدیل یافته ی فراز و نشیب ها.

۴-پرهیز از اختلافات خانوادگی در حضور فرزندان.

۵-امتحان دانش آموزان وظیفه ی دانش آموز است نه والدین.

۶-ارتباط خود را با مدرسه و معلمان بیشتر کنید.

۷-رفت و آمدهای خانوادگی را محدود کنید.

۸-تفریحات برنامه ریزی شده را جایگزین سایر فعالیتها نمایید.

۹-در برنامه های درسی فرزندتان دخالت نکنید اما نظارت داشته باشید.

۱۰-در فرصتهای مناسب فرزندتان را تایید و تشویق نمائید.

۱۱-از تحقیر و سرکوب کردن و طعنه زدن جدا بپرهیزید.

۱۲-شنونده صمیمی حرفها و شکایتهای فرزندتان باشید.

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در دوشنبه سیزدهم دی 1389 و ساعت 23:11 |
در جلسه ای که در مورخه ۳۰/۹/۸۹ با حضور ۲۸ نفر از اولیاء محترم برگزار گردید در موارد زیر بحث و تبادل نظر گردید:

۱-لزوم توجه بیشتر به تمرین روخوانی آیات درس قرآن از روی قرآن مصحف در منزل جهت انس با قرآن و همچنین بر طرف شدن اشکالات مربوط به روانخوانی

۲-تذکر در مورد نماز داده شد و از آنها خواسته شد به این مساله دقت نظر کافی داشته باشند.

۳-توجه بیشتر به خط دانش آموزان

۴-تمرین مداوم در جدول ضرب

۵-صحبت در مورد امتحانات نوبت اول که در دهه ی سوم دی برگزار می شود.

۶-تحویل کارنامه ماهانه (آذر ماه)

 

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در چهارشنبه یکم دی 1389 و ساعت 22:21 |

ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان اباعبدا... الحسین بر پیروان آن حضرت تسلیت باد.

+ نوشته شده توسط خانم نیکبخت در دوشنبه بیست و نهم آذر 1389 و ساعت 22:21 |


Powered By
BLOGFA.COM